یکی از مسیرهای مهاجرت به کانادا روش ICT (Intra Company Transfer) ویژه بیزینس هایی می باشد که مایلند در کانادا شعبه ایی را برای گسترش کسب و کارشان ایجاد نمایند.
برای این منظور یکی از اعضای هیئت مدیره یا یکی از کارکنان اصلی و یا فردی خارج از شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان مامور برای این امرانتخاب شده و وارد کانادا میشوند.
معمولا در یک بازه زمانی مشخص که میتواند ۱ تا ۱.۵ سال باشد لازم است شعبه مربوطه در کانادا فعالیت های مقدماتی خود را انجام داده و بتواند به مرحله قابل قبولی برسد، در غیر این صورت ورک پرمیت صادره برای مدیر می تواند یک یا دوبار تمدید شود.
در این روش همسر مدیر اپن ورک پرمیت دریافت کرده و مدیر کلوز ورک پرمیت(Close Work Permit) دریافت خواهد کرد.
شاید بتوان گفت که ICT شکل کاملتر و موجه تری از ثبت شرکت میباشد، در ثبت شرکت متقاضی به صورت ابتدا به ساکن شرکت را ثبت می نماید و از نظر آفیسر برای این امرسرمایه گذاری قابل توجهی نکرده است، بنا براین ممکن است حس خوبی به آفیسر بررسی کننده پرونده منتقل نشود ولی در ICT به دلیل وجود سابقه جامع و موجه از شرکت اصلی در کشور مبداء ایجاد شعبه جدید در کانادا می تواند حس بهتری را به آفیسر منتقل کند و درصد موفقیت در صدور ورک پرمیت را افزایش دهد.

در ICT همسر نفر اصلی که اپن ورک پرمیت خواهد داشت می تواند یک سال به صورت فول تایم ( در NOC مناسب ) کار کند و از طریق این یکسال سابقه کار ( در صورتی که سن وی کمتر از ۴۲ سال باشد ) از طریق روش اکسپرس انتری اقامت خود را دریافت نمایدو در این صورت حتی اگر مسیر ICT منجر به نتیجه قابل قبول نشده باشد، مدیر اصلی نیز میتواند از طریق فایل همسر اقامت دائم کانادا را دریافت نماید.
بنابراین میتوان گفت در روش ICT دو امکان برای اخذ PR و اقامت دائم کانادا وجود خواهد داشت و در نتیجه درصد موفقیت را افزایش خواهد داد.